top of page

Razpis za nepovratna sredstva za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2023

Občina Radovljica

04.04.2023

Javni razpis za dodeljevanje nepovratnih sredstev za obnovo stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb, ki so razglašene za spomenik oz. enoto kulturne dediščine v Občini Radovljica v letu 2023

Predmet razpisa

Nepovratna sredstva, ki jih bo dodelila Občina Radovljica za obnovo objektov (stanovanjskih, poslovno stanovanjskih in gospodarskih stavb), ki so pod spomeniškim varstvom v Občini Radovljica, in jih je Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj evidentiral ter so razglašeni za kulturni spomenik ali kulturno dediščino. Sakralne stavbe niso predmet razpisa.

Predmet sofinanciranja je:
-    zamenjava stavbnega pohištva,
-    zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja,
-    obnova fasade,
-    sanacija temeljev, obodnih zidov, tal v pritličju oz. stropa nad kletjo,
-    statična sanacija objekta.


Kraj in rok za oddajo prijav: 
Prosilci oddajo vloge na predpisanih razpisnih obrazcih skupaj s predpisano dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Radovljica ali pošljejo po pošti na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica.

Rok za oddajo vlog je 15.5.2023. Upoštevale se bodo le vloge, ki jih bomo prejeli do 15.5.2023. Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve vloge šteje dan oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto ali oddana osebno v sprejemni pisarni Občine Radovljica, mora prispeti najpozneje do 15.5.2023.

Vloga mora biti speta in oddana v zaprti ovojnici ter ustrezno označena. Na sprednji strani ovojnice mora biti izpisano:
»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – KULTURNA DEDIŠČINA 2023«.


Poročilo ZVKDS: https://0c6a9167-928c-48f1-90f3-8724956649c6.usrfiles.com/ugd/0c6a91_991149ca394449219b8741c9c505878e.pdf


Vloga za izdajo kulturnovarstvenih pogojev: https://0c6a9167-928c-48f1-90f3-8724956649c6.usrfiles.com/ugd/0c6a91_9b210e1ef19546428fa74eba610ddb54.pdf


Dejanski razpis in razpisna dokumentacija je na voljo na spodnji povezavi.

bottom of page